Kontakt – Ubezpieczenia

Chcesz dowiedzieć się więcej o dostępnych ofertach ubezpieczenia? Wypełnij poniższy formularz a skontaktujemy się z Tobą w możliwie najszybszym terminie.

Wypełniając powyższy formularz, wyrażam zgodę na to, że przekazane dane osobowe: imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu, będą przetwarzane przez Dom Ubezpieczeniowy Spectrum Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. J. Kwiatka 15/1 wyłącznie na potrzeby obsługi niniejszego zapytania w celu uzyskania informacji z nim związanych. W sytuacji przejścia do etapu związanego z określeniem potrzeb i wymagań klienta oraz wymagającego pobrania innych danych koniecznych do przygotowania oferty ubezpieczenia będą one przetwarzane na podstawie odpowiednich dla tego etapu zgód opisanych w przekazanych klauzulach informacyjnych.

Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, ale konieczne dla skutecznego nawiązania kontaktu z osobą podającą dane.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do obsługi zgłoszenia. Dane osobowe zostaną usunięte z bazy Administratora na wyraźne żądanie osoby, która podała je wcześniej, korzystając z formularza kontaktowego.

Klauzula informacyjna
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Ubezpieczeniowy Spectrum Sp. z o.o., 09-400 Płock, Kwiatka 15/1 NIP 7743235649, wpisana pod numerem KRS 0000686973 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Ubezpieczeniowym Spectrum Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: dane.osobowe@dus.net.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a - Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile nie uniemożliwi realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.