Poradnik klienta

Najczęściej zadawane pytania

Czym się kierować wybierając ofertę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. OC komunikacyjnego?

Wybierając ofertę ubezpieczenia OC należy kierować się przede wszystkim: ceną, renomą firmy oraz faktem czy dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe posiada bezpośrednią likwidację szkód czy też nie.

Kupiłem auto bez ubezpieczenia. Kiedy muszę wykupić OC?

Jeżeli zakupiony pojazd nie posiada ubezpieczenia, powinieneś zawrzeć polisę OC w dniu zakupu danego pojazdu. Brak ubezpieczenia OC niezależnie od tego, czy pojazd jest w ruchu czy jest nieużytkowany, grozi karą z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość kary jest zależna od ilości dni przerwy oraz rodzaju pojazdu. Wysokość kar na rok 2022 została przedstawiona w tabeli.

Przerwa w ciągłości ubezpieczenia Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy Pozostałe pojazdy
do 3 dni (20% stawki) 1 400 zł 2 090 zł 230 zł
Od 4 do 14 dni (50% stawki) 3 490 zł 5 240 zł 580 zł
Powyżej 14 dni (100% stawki) 6 980 zł 10 470 zł 1 160 zł

Jak wybrać dobre ubezpieczenie AC?

Dobre AC powinno zawierać likwidację szkody w autoryzowanym serwisie, brak potrącenia za amortyzację, brak udziałów własnych oraz opcjonalnie ochronę zniżki.

Co to jest szkoda całkowita w AC?

O szkodzie całkowitej mówimy wtedy, gdy koszt naprawy uszkodzonego auta sięga ok. 70% jego wartości rynkowej na dzień zaistnienia szkody. O szkodzie całkowitej i opłacalności naprawy pojazdu decyduje ubezpieczyciel.

Czym jest franszyza integralna i redukcyjna w ubezpieczeniu AC? Jakie będą skutki jeśli będą one wprowadzone w umowie?

Franszyza integralna to określony w warunkach ubezpieczenia limit, do którego ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody.
Przykład: Klient posiada polisę AC z franszyzą integralną w wysokości 500zł.

  1. Występuje szkoda na kwotę 450zł-brak wypłaty odszkodowania.
  2. Występuje szkoda na kwotę 550zł-wypłata całej kwoty.

Franszyza redukcyjna to określona w warunkach ubezpieczenia suma, o którą Ubezpieczyciel pomniejszy wypłatę odszkodowania. Franszyza redukcyjna to inaczej udział własny.
Przykład: Klient posiada AC z udziałem własnym 500zł.

  1. Występuje szkoda na kwotę 500zł- brak wypłaty odszkodowania.
  2. Występuje szkoda na kwotę 550zł- Ubezpieczyciel wypłaca 50zł.

Jakie konsekwencje w związku posiadanymi umowami ubezpieczenia OC i AC czekają mnie gdy nie posiadam uprawnień do kierowania pojazdami?

Osoba kierująca pojazdem bez uprawnień do jazdy może spodziewać się tzw. regresu ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel prawdopodobnie wypłaci odszkodowanie z tytułu posiadanego OC, jednak w następnym kroku może domagać się zwrotu kosztów wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania. W przypadku umowy AC ubezpieczyciel zwykle nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej przez osobę bez prawa jazdy, chyba, że nie miało to wpływu na zajście wypadku (np. kiedy podczas jazdy na auto upadnie konar drzewa).

O czym należy pamiętać przy wyborze ubezpieczenia mieszkania? Co to są ogólne warunki ubezpieczenia i co one zawierają ?

Wybierając polisę na mieszkanie warto zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia. Ryzyka, od jakich powinniśmy się zabezpieczyć to przede wszystkim zdarzenia losowe takie jak pożar, powódź, zalanie czy przepięcie. Dodatkowo warto rozszerzyć zakres o kradzież zwykłą czy kradzież z włamaniem oraz OC w życiu prywatnym. Przydać może się również assistance domowy, który zapewni pomoc fachowca w razie zepsucia pralki czy cieknącego kranu. Szczegółowe informacje dotyczące danego produktu ubezpieczeniowego znajdują się zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czyli dokumencie określającym przedmiot i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ile czasu ma Ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wystąpienia zdarzenia.

Czy mam możliwość ubezpieczenia domu w budowie?

Tak, istnieje możliwość ubezpieczenia domu w stadium budowy. Należy jednak pamiętać, że pełna ochrona domu następuje dopiero, gdy nieruchomość będzie znajdować się w stanie surowym zamkniętym, czyli w chwili, gdy wstawione zostaną okna oraz drzwi z możliwością zamknięcia na klucz. Ubezpieczeniem objęte będą mury oraz stałe elementy (zamontowane lub nie), a w zakresie będzie m.in. pożar, zalanie, grad, silny wiatr, powódź, deszcz nawalny, upadek drzewa czy uderzenie pojazdu. Dodatkowo możemy rozszerzyć ochronę o kradzież z włamaniem.

Czym jest regres? W jakich przypadkach TU może zwrócić się do mnie z tym tematem?

Regres to sytuacja, w której ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej, a następnie zwróci się do sprawcy zdarzenia o zwrot pieniędzy. W przypadku zdarzeń komunikacyjnych, ubezpieczyciel może skorzystać z prawa do regresu, gdy szkoda zostanie wyrządzona m.in.:

  • podczas jazdy bez uprawnień,
  • pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
  • skradzionym pojazdem,
  • gdy sprawca ucieknie z miejsca wypadku.

Sprzedałem pojazd, czy mogę liczyć na zwrot składek z OC?

Polisa OC chroni dany pojazd, dlatego w przypadku zmiany właściciela, OC przechodzi razem z pojazdem na nową osobę. Oczywiście jest możliwość odebrania zwrotu części składki za niewykorzystany okres ochrony, jednak tylko i wyłącznie w przypadku, gdy osoba kupująca zgodzi się podpisać wypowiedzenie umowy OC z art. 31 (po nabyciu pojazdu).

Kupiłem pojazd. Otrzymałem pismo z rekalkulacją. Czy muszę zapłacić żądaną kwotę?

Nie. Nabywca pojazdu ma prawo do wypowiedzenia umowy OC po zbywcy w każdym momencie jej trwania, jeżeli składka po rekalkulacji jest zbyt wysoka w danym TU. Należy jednak pamiętać, że jeżeli polisa jest nieopłacona, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo zażądać od nabywcy wpłaty części składki za udzielany mu okres ochrony. Najważniejsze, by pojazd posiadał ciągłość ubezpieczenia OC, więc jeśli zrezygnujemy z polisy zbywcy, musimy zawrzeć nową umowę na ten pojazd.

W jakim celu mam wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą skoro posiadam kartę EKUZ?

Karta EKUZ pokrywa koszty leczenia wyłącznie w placówkach z podpisaną umową z tamtejszym odpowiednikiem naszego NFZ na zasadach obowiązujących w danym państwie, czyli na przykład z koniecznością częściowej dopłaty. Dodatkowo EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do kraju, a także nie gwarantuje bezpłatnej pomocy po wypadkach powstałych podczas uprawiania sportów ekstremalnych.