Ubezpieczenie rolne

Prawidłowo dobrane ubezpieczenie uchroni Twoje gospodarstwo przed poważnymi stratami finansowymi.

Specjalnie skonstruowane ubezpieczenia dla Rolników  -  pozwalają na ochronę Twoich budynków, plonów i maszyn.

Zadbaj o dobre ubezpieczenie i czuj się bezpiecznie.

gospodarstwo rolne

OC rolnika

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych w gospodarstwie rolnych, reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym - w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej - wyrządziła szkodę związaną z funkcjonowaniem tego gospodarstwa. Ta forma ubezpieczenia chroni również w przypadku kolizji i wypadków w których winę ponieśli kierujący pojazdami wolnobieżnymi (np. maszynami rolniczymi), należącymi do ubezpieczonego rolnika i użytkowanymi w jego gospodarstwie.

Z ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC muszą wywiązać się:

 • właściciele bądź współwłaściciele gospodarstwa (czyli użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz użytków rolnych pod zabudowaniami, przekraczających łącznie obszar 1 hektara), które w całości lub części podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym,
 • właściciele bądź współwłaściciele użytków rolnych (niezależnie od ich obszaru) na których prowadzona jest produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje zarówno szkody związane bezpośrednio z pracami polowymi (opryski chemiczne, ruch maszyn), jak również szkody, które powstały w związku z ruchem na drodze publicznej (ruch pojazdów zaprzęgowych, pędzenie zwierząt). Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie budynków

Budynek rolniczy to obiekt będący w posiadaniu rolnika o powierzchni powyżej 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budynek, który spełnia te warunki podlega obowiązkowi ubezpieczenia niezależnie od jego przeznaczenia - także, gdy stoi niewykorzystywany. Przy zawieraniu umowy - suma ubezpieczenia jest ustalana dla każdego budynku oddzielnie. W procesie ustalania wysokości sumy ubezpieczenia biorą udział zarówno ubezpieczający, jak i przedstawiciel zakładu ubezpieczeń.

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, umowę ubezpieczenia budynków zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie pokrycia budynku dachem. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych to przede wszystkim ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Objęte nim są fundamenty, izolacje, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy schody, balkony, dachy, instalacje oraz stałe elementy wykończeniowe.

Pod pojęciem innych zdarzeń losowych kryje się ponadto:

 • huragan
 • powódź
 • podtopienie
 • deszcz nawalny
 • grad
 • opady śniegu
 • piorun
 • eksplozja
 • obsunięcie ziemi
 • tąpnięcie
 • lawina
 • upadek statku powietrznego

Brak zabezpieczenia majątku w przypadku szkody, może spowodować znaczne straty, czasem i całego dorobku rolnika. Towarzystwa ubezpieczeniowe tworzą pakiety ubezpieczeń majątkowych, które poza ochroną budynków oraz OC, obejmują również zabezpieczenie pozostałego mienia od skutków pożaru czy kradzieży, zapewniają ochronę w sytuacjach związanych z NNW czy dobrowolnym ubezpieczeniem OC.

Uprawy

We współczesnych gospodarstwach rolnych pomimo stosowania coraz nowocześniejszych technologii mających na celu ochronę plonów sukces rolnika w dużej części uwarunkowany jest czynnikami atmosferycznymi. Największym niebezpieczeństwem są: gradobicia, przymrozki wiosenne, deszcze nawalne, oraz huragany.

Ubezpieczenie upraw jest w Polsce coraz bardziej popularne i wielu rolników decyduje się na taką formę zabezpieczenia zbiorów. Dobrze skonstruowana polisa pozwoli nam spać spokojnie nawet gdy za oknem szaleje burza czy pada grad. Warto pamiętać, że dużą cześć składki może zrefundować nam kasa państwa. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy uchwaloną przez Sejm obowiązują nowe zasady określania wysokości dotacji do składki ubezpieczeniowej. W tym roku rolnikom będą przysługiwały dopłaty sięgające nawet do 65% wysokości składki w zależności od zakresu ubezpieczenia i rodzaju upraw.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte miedzy innymi: zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, kukurydza, rzepak itp. Rolnik sam może wybrać ryzyka, od których chce ubezpieczyć swoje uprawy. Może wykupić pełny pakiet tj. grad , przymrozki wiosenne, powódź, suszę, deszcz, nawalny, huragan, piorun, lawinę, obsunięcie ziemi lub wybrać tylko pojedyncze ryzyka np.: grad czy przymrozki wiosenne

Atuty ubezpieczenia upraw to:

 • Odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • Odpowiedzialność za szkody od 8% ubytku w plonie głównym
 • Brak zastosowania udziałów własnych
 • Stała suma ubezpieczenia
 • Odpowiedzialność za ogień nie zależnie od przyczyny
 • Odpowiedzialność za szkody jakościowe (warzywa i owoce)
 • Specjalna zniżka dla rolników posiadających ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym

Ostanie lata pokazują że zjawiska pogodowe o charakterze katastroficznym występują coraz częściej. Spowodowane przez nie straty mogą drastycznie wpłynąć na pogorszenie się sytuacji majątkowej gospodarstwa, dlatego warto pomyśleć o ochronie swoich upraw i przyszłych zysków.