OC zawodowe – jak działa i kto powinien je mieć?

28 grudnia 2022

ciekawostki, ubezpieczenia

Wykonywanie wielu zawodów wiąże się z dużą odpowiedzialnością, a konsekwencje błędów bywają bardzo poważne i kosztowne. Dotyczy to zwłaszcza tzw. freelancerów, którzy najczęściej działają w branży budowlanej, prawniczej czy medycznej. Odpowiedzią na ryzyko związane z popełnieniem błędu podczas pracy jest ubezpieczenie OC zawodowe. Poszkodowanym zapewnia ono możliwość zaspokojenia roszczeń wynikających z doznanej szkody, a ubezpieczonym daje odpowiednią ochronę, dzięki której za nieumyślnie popełnione błędy nie zapłacą z własnej kieszeni.

OC zawodowe – co to jest?
OC z tytułu wykonywanego zawodu jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w razie wystąpienia szkód, wyrządzonych względem osób trzecich (np. spowodowanie utraty zdrowia czy życia, korzyści materialnych czy uszkodzenia mienia) w związku z wykonywaną działalnością zawodową. Najczęściej zakres ubezpieczenia obejmuje również osoby, które ubezpieczony zatrudnia, zaś kontrahenci lub samodzielni przedsiębiorcy współpracujący z ubezpieczonym mogą zostać objęci w zależności od podstawy roszczeń i rodzaju ponoszonej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność za wyrządzone szkody może dotyczyć niewłaściwego wykonania umowy i wynikłej stąd szkody, najczęściej nie obejmie jednak bezpośrednio skutków nieprawidłowego wykonania samej umowy – tak jest w przypadku odpowiedzialności kontraktowej. Odpowiedzialność cywilna może dotyczyć również szkód wyrządzonych innym podmiotom, które nie wystąpią w powiązaniu z wykonywaniem umowy a wynikają z czynów niedozwolonych – tak jest w przypadku odpowiedzialności deliktowej.

Ubezpieczenie OC zawodowe pozwala na:

 • pokrycie strat poniesionych przez klienta przy realizacji umowy
 • ochronę w razie szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym,
 • zwrot kosztów poniesionych na obronę przed roszczeniami,
 • spełnienie obowiązku posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • spełnienie wymogów i gwarancji koniecznych do udziału w przetargu lub przy realizacji kontraktu,
 • wiarygodność, spokój i bezpieczeństwo w wykonywanym zawodzie.

Jeżeli prowadzimy działalność na dużą skalę, minimalna suma gwarancyjna (wskazana w rozporządzeniu) może okazać się niewystarczająca na pokrycie wszelkich roszczeń czy kosztów obrony. Dlatego na rynku dostępne są oferty tzw. ubezpieczenia nadwyżkowego, które pozwala na zwiększenie sumy gwarancyjnej. Warto jednak zwrócić uwagę, że jest to już ubezpieczenie dobrowolne – a zatem jego zakres może być kształtowany przez ubezpieczyciela.

Obowiązkowe OC zawodowe – lista profesji
Obowiązek ubezpieczenia najczęściej wynika z przepisów ustawy, natomiast warunki zawierania umowy (w tym zakres podmiotowy – a więc to, kogo obowiązek dotyczy, zakres przedmiotowy – czyli obszar obejmowany ubezpieczeniem) oraz minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie wydawane na podstawie przepisu ustawy wprowadzającej obowiązek ubezpieczenia. Dla poszczególnych grup zawodowych w zależności od poziomu ryzyka ta wartość może być określona różnie.

W świetle polskiego prawa istnieją określone zawody, których wykonywanie rodzi obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC zawodowe). Lista profesji obejmuje m. in.:

 • adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy,
 • komorników sądowych,
 • księgowych i doradców podatkowych,
 • biegłych rewidentów,
 • lekarzy,
 • architektów, inżynierów budownictwa i osoby wykonujące inne samodzielne funkcje budowlane.

Ubezpieczenie OC dobrowolne – dlaczego warto?
Ubezpieczenie OC zawodowe w określonych ustawowo przypadkach jest obowiązkowe, ale niezależnie od tego dostępne są również dobrowolne warianty, które zapewniają pełniejszą ochronę, wyższą sumę gwarancyjną, a także są dostępne dla przedstawicieli innych profesji. W każdej branży istnieje ryzyko wyrządzenia szkody, dlatego warto zabezpieczyć się przed ewentualnymi błędami i ich konsekwencjami. Również osoby nieobjęte obowiązkiem zawierania umowy ubezpieczenia mogą posiadać OC zawodowe – są to najczęściej:

 • elektrycy,
 • nauczyciele, wychowawcy i opiekuni (również kolonijni),
 • fryzjerzy i kosmetyczki,
 • trenerzy sportowi,
 • weterynarze,
 • przewodnicy turystyczni,
 • ratownicy GOPR i WOPR,
 • farmaceuci.

Dobrowolne ubezpieczenie działalności to sposób na skuteczną ochronę na wypadek błędów przy pracy i innych niefortunnych zdarzeń, które mogą nastąpić w związku z prowadzeniem działalności zawodowej. Chcesz dowiedzieć się więcej i sprawdzić dostępne warianty ochrony? Porozmawiaj z ekspertem, który reprezentuje ponad 30 ubezpieczycieli. Odwiedź nasze biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.