Odprawa pośmiertna a ubezpieczenie grupowe dla pracowników – jak to działa?

Prowadzisz firmę, która daje zatrudnienie innym osobom? Sprawdź, kiedy pracodawca nie musi wypłacać odprawy i dlaczego ubezpieczenie na życie to korzyść zarówno dla pracownika jak i przedsiębiorcy. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z odprawą pośmiertną na podstawie art. 93 Kodeksu pracy.

Kiedy przysługuje odprawa pośmiertna?
§ 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Komu należy się odprawa pośmiertna?
§ 4. Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika: 1) małżonkowi; 2) innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 5. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.

Jaka jest kwota odprawy pośmiertnej?
§ 2. Wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi: 1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat; 2) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat; 3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

W jakiej sytuacji pracodawca jest zwolniony z odprawy pośmiertnej?
§ 7. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie grupowe dla pracodawcy i pracownika?
Grupowe ubezpieczenie dla pracowników zapewnia wsparcie w wielu sytuacjach. Warto wiedzieć, że świadczenie od ubezpieczyciela może również zastąpić odprawę pośmiertną, zwalniając pracodawcę z obowiązku jej wypłacenia. Zawarcie tego rodzaju polisy dla swojej firmy przynosi korzyści zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownikom. Warunkiem zastąpienia obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej przez pracodawcę wypłatą świadczenia przez ubezpieczyciela jest finansowanie przez niego co najmniej części składki z tytułu śmierci ubezpieczonego, co zwolni pracodawcę z tego obowiązku do wysokości wypłaconego świadczenia. W poniższej tabeli przedstawiamy, jakie plusy ma takie ubezpieczenia dla każdej ze stron.

 

Pracodawca Pracownik
Możlwość skorzystania z oferty, która jest dużo korzystniejsza od polis zawierajnych indywidualnie
Finansowe wspracie w przypadku choroby lub nieszczęśliwoego wypadku dla siebie i swojej rodziny
Wypłata świadczenia za urodzenie się dziecka i za śmierć rodziców lub teściów
Stosunkowo niski miesięczny koszt za polisę
Możliwość włączenia do ubezpieczenia swoich bliskich (małzonkę/małżonka, pełnoletnie dzieci)
Zwolnienie z odprawy pośmietnej i to nawet w przypadku gdy pracodawca opłaca tylko część składki (ubezpieczyciel wypłaca świaczenie za zgon ubezpieczonego) Część lub całość składki może być finansowana przez pracodawcę
Pracodawca wyróżnia się na tyle innych firm, które nie posiadają tego typu programów ubezpieczeniowych  

 

Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać ofertę? Skorzystaj z pomocy eksperta, który reprezentuje wszystkie wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce. Odwiedź nasze biuro lub zadzwoń – najbliższego Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.