Siedem wyłączeń OC rolnika

1 grudnia 2021

ciekawostki, rolne

Siedem bynajmniej nie wspaniałych okoliczności, kiedy odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń będzie wyłączona w przypadku zaistnienia szkody przez rolnika. Wymienia je art. 53 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W myśl tego przepisu Zakład ubezpieczeń nie odpowiada w opisanych niżej przypadkach.

Szkoda zostaje w rodzinie lub dokładniej – w gospodarstwie

Towarzystwo ubezpieczeń nie odpowie za szkodę w mieniu, wyrządzoną rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym. Zatem wyłączenie to działa w ten sposób, że o ile na podstawie przepisów ustawy rolnik odpowiada niejako „na zewnątrz” za szkody wyrządzone przez osoby pracujące w jego gospodarstwie przy wykonywaniu czynności powiązanych z działalnością rolniczą o tyle pomiędzy tymi osobami a rolnikiem działanie ubezpieczenia ulega wyłączeniu w zakresie szkód na mieniu. Konstrukcja tego wyłączenia powoduje, że istnieje odpowiedzialność w przypadku szkód na osobie.

Epidemiom mówimy nie

Kolejnym wyłączeniem w zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej rolnika jest sytuacja polegająca na wyrządzeniu szkód spowodowanych spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt. Wprowadzenie tego wyłączenia powoduje, że odpowiedzialność z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych jest ograniczona do chorób mogących ulec przeniesieniu ze względu na specyfikę prowadzonej działalności.

Wiedza o wadzie w tym przypadku jednak wadzi

Kolejne wyłączenie odpowiedzialności za szkody w mieniu, które spowodowane są wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach. W tym przypadku mamy do czynienia ze złożoną konstrukcją warunkowej odpowiedzialności, zatem co do zasady wyłączone są szkody spowodowane wadą towarów lub usług dostarczonych przez rolnika. Jednak jeżeli dojdzie do wyrządzenia szkody na osobie, co w przypadku dostarczania towarów z produkcji rolnej jest wysoce prawdopodobne – wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe może ponosić odpowiedzialność chyba, że ubezpieczony wiedział o istnieniu wad.

Co wypożyczone to dodatkowo ubezpieczone

Kolejne z wyłączeń dotyczy przypadków szkód powstałych wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolnika do użytkowania, przechowania lub naprawy. Wyłączenie to ogranicza dość znacznie ochronę rolnika w obszarze jego aktywności, która dotyczy sytuacji kiedy użytkuje on lub przechowuje rzeczy, które do niego nie należą. Jeżeli specyfika pracy i prowadzenia produkcji rolnej wymaga korzystania z takich rzeczy lub rolnik świadczy usługi przechowania – dla uzupełnienia obszaru wyłączonego spod ochrony ubezpieczeniem obowiązkowym wskazane jest rozszerzenie odpowiedzialności przez ubezpieczenie dobrowolne.

Na biżuterię, znaczki lub Matisse`a – osobna polisa

Kolejne wyłączenie dotyczące szkód polegających na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych dotyczy dóbr często wysokocennych, wymagających osobnego określenia wartości i oceny ryzyka, dlatego standardowo w ubezpieczeniach obowiązkowych tego typu straty ulegają wyłączeniu.

Nie niszcz środowiska swego

Szóste w katalogu przesłanek wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej dotyczy szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. Podobnie jak przypadki z punktu powyżej, jest to wyłączenie z katalogu klasycznych ograniczeń odpowiedzialności cywilnej.

Cesarzowi co cesarskie zwłaszcza jeśli zawinione

Ostatnia z ustawowych przesłanek wyłączających odpowiedzialność dotyczy szkód wynikłych z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa. Wyłączenie to dotyczy okoliczności, kiedy ponoszenie tego typu kosztów najczęściej wynika z pewnego poziomu przyczynienia się i zawinienia ubezpieczonego do tego, że on sam swoim działaniem lub poszkodowany zostanie zobowiązany do zapłacenia kar pieniężnych, grzywien lub innych kar administracyjnych.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.