Szkoda osobowa – co przygotować?

Poszkodowany w procesie likwidacji szkody powinien dostarczyć dokumenty, które zostały wskazane jako wymagane przez towarzystwo ubezpieczeń.

Podstawowe:

  • dokumentacja medyczna związana z wypadkiem (w tym kopia dokumentacji medycznej związanej z udzieleniem pierwszej pomocy oraz dalszym leczeniem, opisy zdjęć RTG, wyniki badań USG, MRI itp.),
  • zaświadczenie o zakończeniu leczenia (jeżeli leczenie nie zostało zakończone, wystarczy przesłanie zgromadzonej dotychczas dokumentacji),
  • oświadczenie zwalniające lekarzy i zakłady opieki zdrowotnej z zachowania tajemnicy lekarskiej („Wyrażam zgodę na zasięganie przez Ubezpieczyciela wszystkich informacji dotyczących mojego stanu zdrowia w związku z zaistniałym wypadkiem u każdego lekarza i w każdej placówce służby zdrowia”),
  • podpisana przez właściciela oraz ewentualnych współwłaścicieli mienia zgoda na wypłatę odszkodowania, tzw. dyspozycja wypłaty odszkodowania,
  • wypełniony druk zgłoszenia lub krótkie pismo zawierające opis okoliczności wypadku,

Uzupełniające:

  • jeżeli szkoda została zgłoszona na Policję – wskazanie jednostki Policji, nazwa i adres; opiekun szkody będzie występował do Policji o odpis sporządzonej notatki,
  • przedstawiciel ERGO Hestii może poprosić również o dodatkowe dokumenty związane ze sprawą.

Dokumentacja powinna zostać przekazana opiekunowi szkody jak najszybciej, aby możliwe było ustalenie wysokości roszczeń klienta związanych z wypadkiem. Nie trzeba czekać na zebranie wszystkich dokumentów – najlepiej przesyłać na bieżąco te aktualnie posiadane, niezależnie od etapu prowadzonej szkody.

Źródło:

 


Dodaj komentarzCzat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.