Możliwość odroczenia płatności do ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

Składki ZUS stanowią najczęściej największy wydatek wśród kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców boryka się z koniecznością zgromadzenia środków, wystarczających na pokrycie comiesięcznych opłat.

W związku z panującą obecnie epidemią koronawirusa, ZUS uprościł swoje procedury związane z ulgami dla przedsiębiorców, mających trudności z uiszczenie składki.

Mogą oni skorzystać z następujących form pomocy:

 • odroczenia płatności składek o 3 miesiące (dotyczy to składek lutego do kwietnia 2020r.),
 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS (w przypadku, gdy termin płatności rat / składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020r.).

By skorzystać z ulg należy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020r. Ponieważ ulga dotyczy składek od stycznia 2020r., nie można wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019r.

Przedsiębiorca może ubiegać się o zmianę terminu płatności wszystkich składek:

 • na ubezpieczenia społeczne;
 • na ubezpieczenie zdrowotne;
 • na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Co ważne, przesuniecie płatności w czasie nie powoduje konieczności uiszczenia opłaty prolongacyjnej.

Uproszczony przez ZUS wniosek można:

 • przesłać elektronicznie (profil PUE),
 • złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS,
 • wysłać pocztą.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ZUS wysyła do przedsiębiorcy umowę (na adres e-mail lub pocztą). Umowę taką po przeczytaniu i akceptacji warunków należy podpisać, a następnie przekazać do ZUS. Podpisaną umowę można:

 • złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS,
 • wysłać pocztą,
 • skan lub zdjęcie można wysłać na adres e-mail oddziału ZUS (w taki przypadku, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii, musi wysłać do ZUS również papierowy oryginał dokumentu).

W sytuacji, gdy w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, wówczas można będzie wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Źródło:

 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.