Mikropożyczka dla wszystkich mikroprzedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej

Ustawa o Tarczy Antykryzysowej 2.0 wprowadziła możliwość ubiegania się o tak zwaną mikropożyczkę, zapewniającą dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie ta forma pomocy finansowej dostępna jest dla wszystkich przedsiębiorców, również tych samozatrudnionych.

Wniosek może zgłosić każdy mikroprzedsiębiorca, doświadczający trudności w prowadzeniu działalności w związku z pandemią, który założył swoją działalność przed 1 marca 2020 roku.

Aby uzyskać to świadczenie, należy złożyć wniosek o pożyczkę do PUP, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek składany jest w placówce lub elektronicznie.

Pożyczka, o której mowa:

  • może być udzielona do wysokości 5000 zł;
  • posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski;
  • może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia;
  • może być przeznaczona na opłacenie np. podatków, składek ZUS, czynszu.

Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP. Ustawodawca w przepisach dotyczących pożyczki zastrzegł, że Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania COVID-19 przedłużyć w drodze rozporządzenia okres spłaty pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz ich skutki.

Wiele urzędów pracy w Polsce wspomniany nabór już rozpoczęło. Zgodnie z informacją uzyskaną od PUP, gdy skończą się środki na udzielenie pożyczki, przedsiębiorca trafia do grupy oczekującej.

Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z umorzenie pożyczki.

Umorzenie pożyczki oznacza brak konieczności zwracania pożyczonych pieniędzy. Warunek jest dość prosty. Wystarczy prowadzić działalność gospodarczą przez 3 miesiące licząc od dnia otrzymania pożyczki.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, również mogą wnioskować o jej umorzenie, a co więcej, nie mają już obowiązku utrzymania stanu zatrudnienia. Obowiązywało to w pierwotnym projekcie o Tarczy Antykryzysowej. W Tarczy 2.0 obowiązek ten został wykreślony.

Ważne – złożenie wniosku o umorzenie jest możliwe do 14 dni licząc od upływu 3 miesięcy, po których otrzymało się pożyczkę.

W sytuacji, gdy podatnik nie spełni warunków do umorzenia pożyczki lub nie złoży w odpowiednim terminie wniosku, ma obowiązek spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

Korzystanie z innych świadczeń w ramach Tarczy Antykryzysowej nie stanowi ograniczenia w ubieganiu się o zaciągnięcie mikropożyczki.

Zgodnie z informacją uzyskaną w PUP, zatrudnienie na umowę o pracę i jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej, nie powoduje utraty możliwości skorzystania z mikropożyczki.

Reasumując, głównym celem mikropożyczki 5000zł, jest pomoc dla przedsiębiorców w sfinansowaniu bieżących wydatków, zwłaszcza, że ma ona niższe oprocentowanie niż pożyczki oferowane przez banki. Dodatkowym atutem jest fakt, że będzie można ją umorzyć, jeżeli od momentu udzielenia pożyczki podatnik przez trzy miesiące będzie prowadził działalność gospodarczą.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.