Umowa darowizny połowy samochodu – czym jest i jakie warunki trzeba spełnić?

17 maja 2024

ciekawostki

Darowizna udziału w samochodzie pozwala na nieodpłatne przekazanie części udziałów w pojeździe innej osobie, która staje się współwłaścicielem. W tym wpisie postaramy się przedstawić Ci, z czym to się wiąże, jakie wymagania należy spełnić oraz jakie działania podjąć.

Spis treści

Czym jest darowizna udziału w samochodzie?

Wspomniana darowizna udziału w samochodzie, czyli właściwie darowizna udziału własności samochodu, polega na nieodpłatnym przekazaniu całości lub części praw własności przez jedną osobę na rzecz drugiej osoby. W takiej sytuacji można powiedzieć, że nabywca staje się właścicielem np. ½ lub ¼ samochodu. Nabycie udziału we własności samochodu powoduje, że współwłaściciela obciążają obowiązki np. dotyczące przeprowadzania badań technicznych lub ubezpieczenia obowiązkowego.

Najważniejsze elementy umowy darowizny połowy pojazdu

Przygotowując dokument, jakim jest umowa darowizny połowy pojazdu, należy pamiętać o istotnych kwestiach. Pierwszą z nich jest określenie stron umowy i wskazanie w umowie ich danych, w tym adresów i numerów PESEL. Konieczne jest także szczegółowe opisanie przedmiotu umowy, to jest pojazdu, co do marki, modelu oraz rocznika, numeru VIN oraz przebiegu. Ważne jest także wyraźne określenie, że przedmiotem darowizny jest określona część (np. połowa) udziału w samochodzie. Umowa darowizny jest nieodpłatna i powinno to być w niej zaznaczone.

Forma umowy i warunki do spełnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawarcie umowy darowizny ruchomości, w tym np. umowy darowizny połowy samochodu, wymaga dla swojej ważności oświadczenia darczyńcy w formie aktu notarialnego. Osoba, która zostaje obdarowana, nie musi składać oświadczenia o przyjęciu darowizny w takiej samej formie. Jednak mimo niedochowania formy aktu notarialnego umowa staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. W praktyce często umowa darowizny zawierana jest w zwykłej formie pisemnej, a wykonanie umowy, to jest wydanie przedmiotu umowy, powoduje, że darowizna staje się ważna bez zachowania formy aktu notarialnego.

Obowiązki podatkowe i inne

Darowizna współwłasności samochodu jest czynnością nieodpłatną, może jednak podlegać obowiązkowi podatkowemu. Jest tak w przypadku, kiedy ze względu na wartość darowizny oraz brak lub daleki stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym powstanie obowiązek podatkowy. Niezależnie od tego darowizna będzie podlegała zgłoszeniu do właściwego urzędu skarbowego nawet w przypadku zwolnienia z obowiązku podatkowego.

Wspólność majątkowa małżeńska i spółka cywilna. Darowizna pomiędzy małżonkami

Osobnym zagadnieniem jest darowizna współwłasności samochodu u osób pozostających w związku małżeńskim. Najczęściej spotykaną sytuacją jest taka, że samochód nabywany jest ze środków, które należą do majątku wspólnego małżonków i wchodzi w skład tego majątku, co oznacza, że jest współwłasnością małżonków. Jest tak niezależnie od tego, czy tylko jedno z nich, czy też oboje są wpisani do dowodu rejestracyjnego lub widnieją jako strona umowy. Mówimy wtedy o współwłasności łącznej – czyli sytuacji, kiedy każdy z małżonków wspólnie z drugim jest właścicielem całości przedmiotu. W trakcie trwania wspólnoty majątkowej nie można określić konkretnego udziału każdego z małżonków w samochodzie będącym składnikiem majątku wspólnego. Z tego powodu nie można również darować części samochodu drugiemu małżonkowi. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, kiedy samochód wchodziłby w skład majątku osobistego a darowizna udziału w samochodzie byłaby przeznaczona dla drugiego małżonka – ale do jego majątku osobistego.

Podobna sytuacja w zakresie własności i darowizny dotyczy składników majątku spółki cywilnej. Do czasu podziału tego majątku po likwidacji spółki nie jest możliwe przenoszenie udziału któregokolwiek ze wspólników na inną osobę, np. w drodze darowizny. Dotyczy to również poszczególnych składników majątku spółki.

Umowa darowizny części samochodu – wzór

Chcesz przygotować umowę darowizny części samochodu? Wzór dokumentu znajdziesz na naszej stronie.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.