Ubezpieczenie dla firm

Prowadząc własny biznes przedsiębiorca narażony jest na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które związane są nie tylko ze zdarzeniami losowymi ale również z rodzajem prowadzonej działalności. Warto zatem pomyśleć o ubezpieczeniu dla firmy, które zapewni pomoc w razie nieprzewidzianego zdarzenia.

zgrany zespół

Ubezpieczenie Mienia Przedsiębiorstw

Prowadząc działalność gospodarczą mienie może być narażone na zniszczenie lub utratę w wyniku zdarzeń losowych oraz działalności osób trzecich. W celu zabezpieczenia przed skutkami takich szkód proponujemy wykupienie ubezpieczenia:

 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • ubezpieczenie szyb od stłuczenia.

Proponowane ubezpieczenie obejmuje swym zakresem nie tylko ogień i inne zdarzenia losowe takie jak powódź, przepięcia , zalania , wybuch , upadek drzew itd. czy kradzież z włamaniem i rabunku , ale również jej zakres może być rozszerzony o dodatkowe klauzule takie jak:

 • klauzulę wandalizmu (dewastacji);
 • klauzulę drobnych prac budowlanych;
 • klauzulę rozmrożenia;
 • klauzulę usunięcia pozostałości po szkodzie i wiele innych dostosowujących zakres do rodzaju działalności.

W zależności od Twoich potrzeb i charakteru prowadzonej działalności, ubezpieczeniem możesz objąć:

 • budynki, budowle lub pomieszczenia wykorzystywane do działalności;
 • nakłady inwestycyjne poniesione w związku z wynajmem pomieszczeń;
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie;
 • środki obrotowe;
 • mienie osób trzecich – np. przyjęte do wykonania usługi;
 • mienie pracownicze – odzież pozostawioną w szatni.

Jakie zdarzenia możesz zabezpieczyć polisą?
Zakres ochrony Twojego mienia zależeć będzie od rodzaju ryzyk włączonych do ubezpieczenia:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym od dymu, powodzi, zalania, deszczu nawalnego, przepięć, huraganu, wybuchu, zalegania śniegu lub lodu, upadku drzew itd.;
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • od wandalizmu – również od graffiti;
 • od stłuczenia – szyby i inne przedmioty szklane (szklane blaty stołów, lustra, gabloty, szyby okienne i drzwiowe);
 • lub od wszystkich ryzyk (All Risk).

Odpowiedzialność cywilna działalności

OC gwarantuje bezpieczeństwo finansowe firmy. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby Ubezpieczonej, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczową do naprawienia której zobowiązany jest w myśl przepisów prawa (odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa).
Dodatkowo, dzięki posiadaniu polisy OC Twoi partnerzy biznesowi będą mieli do Ciebie większe zaufanie, zawierając kontrakty czy zapraszając Twoją firmę do udziału w przetargu.
Ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe klauzule:

 • OC za produkt;
 • OC pracodawcy;
 • OC za szkody powstałe wskutek niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań;
 • OC za szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu , dzierżawy itp.;
 • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji lub obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;
 • OC prowadzącego hotel lub podobny zakład;
 • OC parkingów strzeżonych;
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców;
 • OC za szkody spowodowane awarią urządzeń wodno–kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;
 • OC w mieniu przechowywanym;
 • OC w związku z organizacją imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;
 • OC za szkody w środowisku naturalnym;
 • OC za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem jazd próbnych.

Zakres dostosujemy do specyfiki Twojej działalności.
Zainteresowała Cię powyższa informacja, chcesz poznać szczegóły i najlepszą ofertę? To proste! Znajdź Agenta tutaj

OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym

Prowadząc działalność gospodarczą w postaci przewozów mienia należącego do osób trzecich, jesteście Państwo narażeni na jego uszkodzenie lub utratę, a tym samym jesteście zobowiązani do naprawienia takich szkód. W celu zabezpieczenia Państwa przed skutkami takich zdarzeń proponujemy wykupienie:

 • ubezpieczenie OC przewoźników w krajowym ruchu drogowym,
 • ubezpieczenie OC przewoźników w międzynarodowym ruchu drogowym

Posiadanie polisy ubezpieczenia OC może zdecydować o tym, jak Twoja Firma będzie postrzegana na rynku i czy to ty dostaniesz zlecenie na przewóz. Już w podstawowym zakresie ubezpieczenia odpowiadamy nie tylko za szkody w samym towarze, ale pokrywamy również m.in. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym utylizacji, i koszty przeładunku towaru lub jego przechowywania.
Ubezpieczenie możemy rozszerzyć o następujące ryzyka:

 • szkody wyrządzone w przewożonym sprzęcie elektronicznym;
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców;
 • szkody powstałe w związku z załadunkiem albo rozładunkiem towaru;
 • szkody powstałe w przewożonych materiałach niebezpiecznych (ADR);
 • szkody wyrządzone na terytorium Rosji i Turcji;
 • szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi;
 • szkody powstałe w związku rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru w postaci artykułów spożywczych oraz powstałe w lekach przewożonych w warunkach chłodniczych;
 • Kabotaż.

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Twój prestiż zależy od terminowej dostawy towarów pierwszorzędnej jakości. Starannie je pakujesz i ostrożnie załadowujesz, zarówno jeśli jest to twój towar obcy i przewozisz go swoim transportem i wynajętym. Jeśli chcesz mieć pewność, że w dobrym stanie dotrą do miejsca docelowego, mamy możliwość wystawienia polisy od następujących zdarzeń:

 • Od pożaru , uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, sztormu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, zapadania i usuwania się ziemi, spadnięcia przedmiotu na środek transportowy
 • katastrofa środka przewozowego
 • kradzież z włamaniem, rabunek i zaginięcie
 • wypadek środka transportowego
 • inne przyczyny, jeżeli w ich następstwie doszło do połamania, potłuczenia, rozbicia, podarcia, zabrudzenia, rozsypania, poplamienia, pogięcia, zgniecenia, zamoczenia i porysowania przewożonych towarów

Obowiązkowe OC zawodowe

Ubezpieczenia zawarte na podstawie odpowiednich Rozporządzeń Ministra Finansów. Należą do nich między innymi:

 • OC zarządcy nieruchomości
 • OC adwokatów , radców prawnych , notariuszy
 • OC rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami
 • OC biura rachunkowego
 • OC doradcy podatkowego
 • OC architektów i inżynierów budownictwa
 • OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
 • OC z tytułu wykonania czynności agencyjnych i brokerskich
 • OC zarządcy nieruchomości

Ubezpieczenia finansowe

Jeśli uczestniczysz w przetargach publicznych lub innych, gdzie potrzebna jest wpłata gotówki jako wadium przetargowe lub gwarancje należytego wykonania kontraktu czy właściwego usunięcia wad i usterek to mamy możliwość zaproponować następujące produkty finansowe:
Gwarancje zapłaty wadium
Zapewniają organizatorom przetargów wypłatę kwoty gwarancji, w przypadku, gdy oferent nie spełni warunków wynikających z uczestnictwa w przetargu ( określonych np.w SIWZ, Regulaminie, innych dokumentach).
Gwarancje należytego wykonania kontraktu
Zapewniają inwestorom wypłatę określonych kwot, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez wykonawcę.
Gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek
Zapewniają inwestorom wypłatę określonych kwot, w przypadku gdy wykonawca kontraktu nie usunie lub nienależycie usunie wady i usterki, ujawnione w przedmiocie kontraktu w okresie powykonawczym.
Gwarancje zwrotu zaliczki
Zapewniają inwestorom terminowy zwrot zaliczki wypłaconej wykonawcy na realizację kontraktu.
Gwarancje zapłaty długu celnego oraz należności podatkowych
Wymagane przez organy celne od podmiotów zajmujących się obrotem towarowym z zagranicą. Zapewniają organom celnym, zapłatę wymagalnych należności celno-podatkowych, w przypadku uchylania się od ich zapłaty przez Zobowiązanego.

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych

Prowadząc działalność gospodarczą z wykorzystaniem maszyn budowlanych typu koparki, dźwigi, walce drogowe itp. jesteś narażony na różne ryzyka- często niemożliwe do przewidzenia.
Zadbaj o odpowiednią ochronę. Twoje maszyny możemy ubezpieczyć od następujących zdarzeń:

 • pożar, uderzenia pioruna, wybuch, upadku statku powietrznego; deszcz nawalny ,dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawinę, osuwanie się ziemi, przepięcie, przetężenie, sadzę, śnieg, uderzenia pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów w ubezpieczone mienie; trzęsienie ziemi, zalanie, powódź i wiele innych ryzyk
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • wandalizm (dewastację)
 • szkody podczas transportu maszyn

Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk

W procesie realizacji inwestycji budowlanej lub montażowej, ewentualne szkody mogą zostać spowodowane nie tylko przez ogień, piorun, wybuch, huragan, powódź, opady atmosferyczne, kradzież, rabunek ale i przez wiele innych przyczyn. Ubezpieczenie budowy i montażu skonstruowane na bazie all risk zapewnia solidną ochronę wszystkich stron kontraktu: inwestora, wykonawców, podwykonawców czy też instytucji finansujących kontrakt.
Co możesz ubezpieczyć?

 • obiekty i roboty budowlane lub montażowe;
 • sprzęt i wyposażenie budowlane lub montażowe;
 • maszyny i urządzenia użyte do realizacji kontraktu;
 • mienie osobiste pracowników.

Jakie ryzyka dodatkowe możesz ubezpieczyć?

 • odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi lub montażowymi;
 • odpowiedzialność cywilna wzajemna;
 • koszty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy;
 • koszty frachtu lotniczego i ekspresowego;
 • inne koszty.

Zalety:

 • szeroki zakres ubezpieczenia oparty na konstrukcji ubezpieczenia od wszystkich ryzyk;
 • możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb Ubezpieczonego przy pomocy zastosowania klauzul dodatkowych;
 • możliwość ubezpieczenia wielu kontraktów w ramach jednej umowy generalnej.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu elektronicznego wskutek nieprzewidzianego wypadku, który uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie w działalności gospodarczej.
Firmy ubezpieczeniowe w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia mogą ponosić odpowiedzialność między innymi za szkody powstałe wskutek: zdarzeń losowych takich jak pożar, dym, sadza, wybuch, huragan, lawina, zapadanie się ziemi, osuwania się ziemi, upadku pojazdu powietrznego, pioruna, powodzi, gradu, śniegu, deszczu nawalnego, wydostania się mediów z urządzeń wodno – kanalizacyjnych lub technologicznych, zdarzeń technicznych lub technologicznych takich jak przepięcia, przetężenia, zwarcia, indukcja, działania człowieka polegającego na: niewłaściwej obsłudze sprzętu na skutek nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora, zniszczeniu lub uszkodzeniu przez osoby trzecie, kradzieży z włamaniem i rabunku.
Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

 • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny;
 • wyposażenie biurowe, centra przetwarzania danych;
 • elektroniczny sprzęt medyczny
 • sprzęt RTV i audio- vide
 • sprzęt alarmowy, pomiarowy i automatyczni przemysłowej
 • wymienne nośniki danych, zbiory danych, oprogramowanie licencjonowane
 • zwiększone koszty działalności poniesione przez Klienta w celu uniknięcia lub zmniejszenia przerw w działalności gospodarczej, powstałych na skutek szkody w sprzęcie elektronicznym

Zalety:

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w miejscu prowadzenia działalności oraz poza nim (np. w czasie przewożenia go samochodem),
 • Możliwość wyboru przedmiotu ubezpieczenia np. sprzęt elektroniczny+ oprogramowanie, sprzęt elektroniczny + zbiory danych + oprogramowanie + zwiększone koszty działalności,
 • Ochrona nie tylko dla szkód materialnych (zniszczenia czy utraty sprzętu) ale również kosztów, jakie spowodują np. konieczność wynajmu zastępczych pomieszczeń lub sprzętu , przeprogramowanie, zatrudnienie dodatkowego personelu.