Ochrona prawna w InterRisk

21 marca 2022

biznes, ciekawostki, majątek, MSP

Ochrona prawna gwarantuje pomoc prawnika i kompleksowe wsparcie w sytuacjach określonych na polisie. Jak działa to ubezpieczenie i czym wyróżnia się wariant proponowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk? Wyjaśniamy!

Spis treści

Co to jest ochrona prawna i dlaczego warto ją mieć?

Ochrona prawna to rodzaj ubezpieczenia, który polega na wsparciu podczas dochodzenia swoich roszczeń, obrony interesów i codziennych sytuacji, w których może być potrzebna pomoc prawnika. Najczęściej obejmuje organizację i pokrycie kosztów konsultacji prawniczej, reprezentację w sądzie, a także pomoc w pozyskaniu informacji i wzorów dokumentów czy umów.

Ochrona prawna to rozwiązanie dedykowane osobom, które chcą poczuć się pewniej w skomplikowanym świecie przepisów i reguł. Dzięki wsparciu z polisy można sprawnie uzyskać skuteczną, kompleksową pomoc. To doskonałe zabezpieczenie dla posiadaczy pojazdów i nieruchomości, lecz tak naprawdę może przydać się każdemu – również w sytuacjach związanych z prawem pracy czy dochodzeniem roszczeń z tytułu umów konsumenckich. Warto pamiętać, że ochrona prawna nie zadziała, jeśli ubezpieczony umyślnie popełni przestępstwo.

Czym wyróżnia się ochrona prawna od InterRisk?

Oferta InterRisk jest wyjątkowa pod tym względem, że ochronę prawną można wykupić niezależnie od innych ubezpieczeń (bardzo często stanowi ona rozszerzenie do polisy na dom, mieszkanie, samochód czy firmę – tymczasem ochrona prawna w InterRisk działa jako w pełni samodzielny produkt dla każdego).

Warto wiedzieć, że ochrona prawna w InterRisk otrzymała wyróżnienie w ramach programu Najwyższa Jakość Quality International, który funkcjonuje pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Brązowe Godło Jakości świadczy o wysokim standardzie oraz szerokiej funkcjonalności ochrony prawnej od InterRisk.

Ochrona prawna w InterRisk – co obejmuje i jak działa?

Ochrona prawna od InterRisk jest dostępna w dwóch wariantach, które mają różne zakresy ubezpieczenia:

 • Wariant Auto – w opcji Standard lub Premium, gdzie ochroną objęte są problemy prawne związane z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu, zarówno w ramach prywatnej sfery życia, jak i prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Wariant Życie Prywatne – w opcji Indywidualnej lub Rodzinnej, gdzie ochroną objęte są problemy prawne związane z: prywatną sferą życia; posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu w ramach prywatnej sfery życia i posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości w ramach prywatnej sfery życia.

Niezależnie od wariantu, można wybrać sumę ubezpieczenia – 50 000 lub 100 000 zł. Jest to kwota, która stanowi górną granicę odpowiedzialności InterRisk za wszystkie wypadki ubezpieczeniowe powstałe w czasie trwania polisy (12 miesięcy). Suma ubezpieczenia z każdym świadczeniem udzielonym przez towarzystwo ulega pomniejszeniu o wypłaconą kwotę.

Wariant Auto zadziała w razie problemów prawnych związanych z wypadkami ubezpieczeniowymi zaistniałymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie sprawa rozpoznawana jest przed sądem polskim i według przepisów prawa polskiego. Jeżeli jednak wypadek ubezpieczeniowy jest związany ze zdarzeniem drogowym (wypadek, kolizja, naruszenie przepisów o ruchu drogowym) – ochrona obejmuje również problemy prawne w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem ubezpieczonego pojazdu, do którego doszło na terenie Europy (z wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy), w tym jeśli sprawa jest rozpoznawana przed sądem zagranicznym oraz według prawa innego niż prawo polskie. Zakres opcji Standard obejmuje:

 • dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych za doznaną szkodę na osobie lub mieniu;
 • obronę przed kierowanymi przeciwko Ubezpieczonemu przez osoby trzecie roszczeniami z tytułu czynów niedozwolonych;
 • obronę Ubezpieczonego w sprawach przed sądem (sprawy o wykroczenia i sprawy karne, jeżeli przestępstwo zostało popełnione nieumyślnie);
 • reprezentację Ubezpieczonego jako oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawach o wykroczenia związane z posiadaniem lub użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu;
 • reprezentację Ubezpieczonego w postępowaniu administracyjnym związanym z posiadaniem lub użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu.

Opcja Premium zawiera wszystko powyżej, a ponadto:

 • dochodzenie roszczeń przez Ubezpieczonego w sprawach dotyczących umów, związanych z posiadaniem lub użytkowaniem przez niego pojazdu (w tym umów ubezpieczenia, w tym zawartych z InterRisk).

Wariant Życie Prywatne jest dostępny dwóch wersjach (indywidualnej i rodzinnej), obie zaś obejmują:

 • dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych za doznaną szkodę na osobie lub mieniu;
 • obronę Ubezpieczonego w sprawach przed sądem (sprawy o wykroczenia i sprawy karne, jeżeli przestępstwo zostało popełnione nieumyślnie);
 • dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń wynikających z umów konsumenckich, których jest on stroną;
 • dochodzenie przez Ubezpieczonego jako pracownika roszczeń lub obrona przed roszczeniami ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, będącego podstawą jego zatrudnienia w sprawach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych lub rentowych;
 • obronę przed kierowanymi przeciwko Ubezpieczonemu przez osoby trzecie roszczeniami z tytułu czynów niedozwolonych;
 • postępowanie administracyjne związane z posiadaniem lub użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu;
 • dochodzenie roszczeń przez Ubezpieczonego w sprawach dotyczących umów, związanych z posiadaniem lub użytkowaniem przez niego pojazdu;
 • dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu prawa własności lub innych praw rzeczowych dotyczących ubezpieczonej nieruchomości, które wynikają z bezprawnej ingerencji osób trzecich w te prawa;
 • dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu naruszenia posiadania ubezpieczonej nieruchomości;
 • dochodzenie przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu nieuzasadnionego zakłócenia korzystania z ubezpieczonej nieruchomości, wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości sąsiednich;
 • w ramach Asysty Prawnej ochrona ubezpieczeniowa dotyczy również Konsultacji i Porady Prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spadkowego, w tym związanych ze sporządzeniem spersonalizowanego wzoru testamentu oraz wzoru Oświadczenia Dawcy.

Wersje ochrony prawnej w życiu prywatnym różnią się ze względu na osoby, którym przysługuje wsparcie z tytułu polisy:

 • Opcja Indywidualna – Ubezpieczający lub inna osoba fizyczna wskazana na polisie, a w sprawach dotyczących pojazdu również jego każdy uprawiony użytkownik;
 • Opcja Rodzinna – Ubezpieczający lub wskazana osoba fizyczna oraz użytkownicy pojazdu (jak w Wariancie Indywidualnym), a dodatkowo małżonek lub wskazany w umowie partner życiowy, dzieci poniżej 26 roku życia zamieszkujące z Ubezpieczonym (o ile ich stan cywilny jest wolny i nie prowadzą działalności gospodarczej, zawodowej lub zarobkowej, chyba że jest to praca o charakterze dorywczym; limit wieku nie dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami).

Jeżeli zajdzie sytuacja określona w wybranym wariancie ubezpieczenia, Ubezpieczony powinien niezwłocznie zgłosić się do InterRisk, aby towarzystwo mogło jak najszybciej zorganizować potrzebną pomoc (to ważne – InterRisk nie pokrywa kosztów usług zorganizowanych bez swojego pośrednictwa, nawet jeśli są ekwiwalentne do przysługujących form wsparcia). W ramach ochrony prawnej można skorzystać z takich usług, jak:

 • informacja prawna – informacje na temat praw i obowiązków, procedur prawnych, treści przepisów, kosztów prowadzenia sporów i danych teleadresowych sądów, komorników, radców prawnych, adwokatów czy notariuszy;
 • konsultacja i porada prawna – informacje o przepisach, orzecznictwie i poglądach doktryny, rekomendacja zgodnego z prawem postępowania w zakresie danego problemu, przesyłanie wzorów umów, opinii i analiz prawnych do umów, projektów umów i pism (również przedsądowych), a także porada prawnika w formie wideokonferencji.

Poznaj szczegóły w rozmowie z ekspertem!

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat pakietów ochrony prawnej w InterRisk? Porozmawiaj z ekspertem, który odpowie na wszystkie pytania i pomoże Ci dobrać najlepszy wariant ubezpieczenia. Odwiedź biuro lub zadzwoń – na naszej mapie placówek znajdziesz Doradcę Klienta w swojej okolicy.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.