Wszystko co musisz wiedzieć o wypowiedzeniu OC Rolnika

Obowiązkowe ubezpieczenie OC Rolnika jest umową, którą rolnik zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym na okres 12 miesięcy. Zgodnie z obowiązującym prawem umowa ta automatycznie przedłuża się na kolejny rok, a do tego żeby z niej zrezygnować, konieczne jest złożenie wypowiedzenia.

Kiedy właściciel gospodarstwa ma obowiązek złożyć wypowiedzenia OC rolnika?

Istnieje kilka sytuacji, w których właściciel gospodarstwa rolnego ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę ubezpieczenia. W stosunku do umów zawartych począwszy od 11 lutego 2012 r. rozwiązanie umowy następuje:

  • w przypadku zakupu gospodarstwa rolnego

nowy właściciel gospodarstwa rolnego może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia bez żadnych ograniczeń czasowych, a więc począwszy od dnia przejęcia gospodarstwa w posiadanie, aż do końca obowiązywania umowy;

  • z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość, tj. np. za pośrednictwem telefonu, czy internetu

rolnik podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 30 dni;

  • z dniem wypowiedzenia umowy w związku z tzw. podwójnym ubezpieczeniem wynikłym z zasady automatyzmu

kiedy posiadacz gospodarstwa rolnego nie wypowiedział na czas dotychczasowej umowy ubezpieczenia i zawarł polisę w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, dochodzi do sytuacji, w której w tym samym czasie posiada dwie polisy ubezpieczeniowe. Wówczas umowa ubezpieczenia OC zawarta automatycznie, może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.

Kiedy właściciel gospodarstwa nie ma obowiązku złożenia wypowiedzenie OC rolnika?

  • z chwilą, kiedy użytki i grunty tracą charakter gospodarstwa rolnego

dzieje się to najczęściej wtedy, kiedy rolnik sprzedaje część swoich użytków, a sam będzie w posiadaniu obszaru mniejszego niż 1 ha;

  • w sytuacji śmierci jedynego właściciela gospodarstwa w trakcie trwania umowy

jeśli gospodarstwo jest dziedziczone, to wszelkie prawa i obowiązki przechodzą na spadkobiercę. Wówczas polisa nie przedłuży się automatycznie, ale będzie obowiązywała do końca okresu na jaki została zawarta. Nowi właściciele gospodarstwa rolnego mogą jednak wypowiedzieć polisę OC i zawrzeć ją w innym towarzystwie;

  • z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń

Wszelkie sytuacje, w których rolnik musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej reguluje polskie prawo, w tym ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Po więcej szczegółów zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdujących się na terenie całego kraju.

Źródło:


Dodaj komentarz