Zwolnienia z ZUS dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej

Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z ZUS przez okres 3 miesięcy. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, jak i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia?

Pierwotnie pomoc w zakresie opłat składek ZUS dotyczyła jedynie odroczenia płatności na okres 3 miesięcy. Po tym czasie przedsiębiorcy musieliby zapłacić zaległości. Takie wsparcie w czasie kryzysu nie było wystarczające. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowy rodzaj ulgi, jakim jest zwolnienie z ZUS na okres 3 miesięcy. Jednakże tylko niektórzy przedsiębiorcy będą mogli z takiego rozwiązania skorzystać.

W głównej mierze z nowej ulgi skorzystają samozatrudnieni opłacający składki wyłącznie za siebie. Aby przysługiwało im zwolnienie z ZUS, muszą spełnić tylko dwa warunki, tj.:

 • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za jaki składany jest wniosek, nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – jest to obecnie kwota 15 681,00 zł,
 • przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.

Umorzenie składek nie będzie przysługiwało firmom, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek ZUS. Takie obostrzenia wynikają z regulacji UE.

Zwolnienie dotyczy osób opłacających składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Umorzeniu podlegają składki na:

 • obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. i opłacane od standardowej podstawy wymiaru.

Umorzone zostaną jedynie składki naliczone od najniższej podstawy wymiaru obowiązującej danego przedsiębiorcę.

Składki, mimo że nie zostaną fizycznie wpłacone do ZUS, będą uznane jako opłacone. Są one bowiem finansowane z dotacji, jaką otrzyma Fundusz Ubezpieczeń Społecznych od budżetu państwa. Oznacza to, że umorzenie ich nie wpłynie na wysokość emerytury.

W przypadku świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w dalszym ciągu będą one przysługiwały przedsiębiorcom, którzy pod to ubezpieczenie podlegali w dniu 1 lutego 2020 r., mimo że składka nie zostanie faktycznie opłacona.

Członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez przedsiębiorcę zachowują prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych warunkach jak dotychczas.

Zwolnienie dla firm zatrudniających do 9 pracowników

W pakiecie antykryzysowym przewidziano również pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Jeśli pracodawca był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego i na 29 lutego stan ubezpieczonych zgłoszonych do ZUS wyniósł mniej niż 10 osób, wówczas zostaje on zwolniony z opłacania składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Solidarnościowy.

Umorzenie dotyczy składek należnych za okresy od 1 marca do 31 maja, które zostały wykazane w deklaracjach rozliczeniowych składanych za te miesiące.

Ulga ZUS dla firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników

W tarczy antykryzysowej nie przewidziano zwolnienia z ZUS przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników. Takie firmy mogą starać się o odroczenie płatności składek przez 3 miesiące. W tym przypadku nie zostanie naliczona opłata prolongacyjna.

Większe firmy mogą starać się o dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników, o ile wystąpił u nich spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii COVID-19.

Czy należy wypełnić wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Umorzenie składek ZUS nie jest przyznawane automatycznie wszystkim przedsiębiorcom i firmom zatrudniającym pracowników. Płatnicy, którym przysługuje zwolnienie z ZUS i chcą z tego rozwiązania skorzystać, muszą złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych maksymalnie do 30 czerwca 2020 roku. Dokument ten powinien zawierać:

 • dane płatnika składek: imię i nazwisko, nazwa skrócona, NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, a także adres do korespondencji;
 • oświadczenie o nieprzekroczeniu limitu przychodu w wysokości 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. w pierwszym miesiącu, za który złożony zostanie wniosek o umorzenie składek;
 • inne informacje niezbędne do zwolnienia z opłacania składek, jak np. informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną;
 • podpis wnioskodawcy.

W jaki sposób można złożyć wniosek o umorzenie składek ZUS?

Wniosek o umorzenie składek ZUS można złożyć w formie papierowej bądź elektronicznej za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku składania dokumentu w formie papierowej należy go podpisać osobiście. Przy składaniu go w formie elektronicznej, powinien on być opatrzony:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym.

Złożenie deklaracji za okres zwolnienia z opłacania składek ZUS

Aby możliwe było umorzenie składek, konieczne jest przesłanie kompletów rozliczeniowych zawierających deklarację oraz raporty imienne za marzec, kwiecień i maj 2020 r., bowiem to na ich podstawie ZUS wydaje decyzję dotyczącą przyznania ulgi. Obowiązek wysyłki deklaracji rozliczeniowych nie dotyczy przedsiębiorców, którym przysługuje zwolnienie ze składania takich dokumentów, za nich bowiem raporty są co miesiąc powielane automatycznie. Warto też pamiętać, aby dotrzymany został termin wysyłki deklaracji za wspomniane wcześniej okresy – należy to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2020 roku.

Wydanie decyzji przez ZUS

Zakład ubezpieczeń Społecznych może zwolnić płatnika z obowiązku opłacania składek w ciągu 30 dni liczonych od dnia:

 • otrzymania kompletnej deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc wskazany we wniosku – jeżeli płatnik przesyła dokumenty co miesiąc;
 • w jakim powinny zostać opłacone składki za ostatni miesiąc wskazany we wniosku – jeśli płatnik jest zwolniony ze składania deklaracji.

Umorzeniu będą podlegały składki należne za okres od marca do końca maja znane na dzień rozpatrzenia wniosku. ZUS ma obowiązek poinformowania płatnika składek o udzielonej uldze, jeśli ubezpieczony posiada profil na ZUS PUE, to informacja o zwolnieniu będzie dostępna na jego koncie. Jeśli takiego konta nie posiada, to decyzja zostanie przekazana pocztą tradycyjną.

Odmowa przyznania zwolnienia z opłacania składek ZUS wydawana jest w drodze decyzji, od której oczywiście można się odwołać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania postanowienia. Odwołanie składa się w placówce ZUS.

Zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące znacznie odciąży osoby dotknięte najbardziej skutkami epidemii koronawirusa. W większości przypadków pozwoli również na uratowanie firmy przed zamknięciem czy zwolnieniami pracowników. Warto z niego skorzystać, jednak tu należy pamiętać o terminowości złożenia dokumentów i sprawdzenia czy takie zwolnienie przysługuje. Bowiem w razie odmowy, płatnik będzie musiał wszystkie składki za okres 3 miesięcy opłacić.


Źródło:

 • https://pfr.pl/tarcza.html
 • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/
 • https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.