Obowiązkowe ubezpieczenia rolne

Według ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, rolnicy są zobowiązani do wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej oraz do ubezpieczenia budynków zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego.

Obowiązek ten musi spełnić osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą, z której odprowadza podatek oraz ma areał rolny przekraczający 1 ha. Według ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolnicy którzy korzystają z dopłat bezpośrednich, są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia na co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych pod warunkiem, że takie uprawy objęte są dofinansowaniem.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym

Ubezpieczenie budynków rolnych pozwoli rolnikowi uzyskać odszkodowanie, jeśli np. w wyniku powodzi, pożaru czy gradu zniszczeniu ulegną budynki składające się na gospodarstwo rolne. Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają zarówno budynki mieszkalne gospodarstwa, jak i budynki gospodarcze np.: obory czy stodoły.

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia losowe takie jak:

  • pożar,
  • huragan,
  • podtopienie,
  • deszcz nawalny,
  • powódź,
  • grad,
  • opady śniegu,
  • wyładowania atmosferyczne.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, jest ubezpieczeniem bardzo ważnym dla rolnika. W momencie spowodowania szkody – uszkodzenia mienia, uszczerbku na zdrowiu czy śmierci osoby trzeciej – sprawca nie musi wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni, ponieważ zrobi to ubezpieczyciel, z którym zawarta została umowa OC. W przypadku rolników jest to szczególnie ważne, ponieważ OC chroni ich przed koniecznością ponoszenia kosztów spraw, spowodowanych na innych osobach. Ubezpieczenie przyda się także, gdy w wypadku przy pracy ucierpi rolnik lub osoba pomagająca w gospodarstwie. Taka polisa OC obejmuje również szkody, które powstały podczas prowadzenia kombajnu, opryskiwacza i innych pojazdów wolnobieżnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych

Rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie, ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia upraw od takich ryzyk jak: powódź, grad, susza, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych, może być zawarte od pojedynczych ryzyk (np. od gradu) lub w specjalnie przygotowanych pakietach. Brak obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych skutkuje karą w wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar.

Po więcej szczegółów zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdujących się na terenie całego kraju.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.