Prawo do odstąpienia od umowy w branży ubezpieczeniowej

13 grudnia 2018

ciekawostki

Prawo do odstąpienia od umowy reguluje Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Każda osoba fizyczna ma do tego prawo, ale jest wiele wyjątków.

Sprawa tym bardziej się komplikuje w przypadku umów dotyczących usług finansowych, takich jak czynności bankowe czy ubezpieczeniowe. W przypadku umów ubezpieczeń, których konieczność zawarcia reguluje Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych tj. odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), OC rolnika czy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – nie ma możliwości odstąpienia. Wyjątkami są jedynie sytuacje, kiedy umowa o ubezpieczeniach obowiązkowych została zawarta przez Internet lub telefon. Wówczas, niezależnie od przedmiotu umowy, konsument ma ustawowe prawo do odstąpienia od niej. Termin na odstąpienie od umowy to 30 dni od dnia zawarcia dla osób fizycznych i 7 dni dla przedsiębiorców.

Dodatkowo od umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych każda ze stron może odstąpić, jeśli w dniu zawarcia polisy pojazd na który wykupiliśmy OC, nie był zarejestrowany w kraju i po miesiącu od zawarcia polisy, nadal pozostaje niezarejestrowany. Jeśli umowa obejmuje ubezpieczenie dobrowolne, można skorzystać z prawa do odstąpienia, po spełnieniu łącznie dwóch warunków. Umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przy czym maksymalny termin złożenia stosownego dokumentu w przypadku osoby fizycznej to 30 dni, a w przypadku przedsiębiorcy-7 dni. Należy również pamiętać, że jeżeli do momentu złożenia odstąpienia ubezpieczyciel świadczył ochronę ubezpieczeniową, ubezpieczający ma obowiązek zapłacić składkę za ten okres. Po upływie ustawowego terminu, ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.